İletişim

Kooperatifimiz 2018/2019 iş yılı S.S.282 Sayılı Gelibolu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin Gelibolu Merkez,Evreşe ve Güneyli Alım Merkezlerinde mübayaa edeceği ayçiçeği,buğday,arpa,yulaf,çavdar ve mısır ile kooperatifimize gelen ve giden her türlü levazım ve ihtiyaç malzemelerinin indirilmesi ve istiflenmesi,ürünlerin örtülerek muhafazası hammaliye işi ihalesinin şartname hükümlerine göre verilecek kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle aşağıdaki esaslar dahilinde yapılmasına;

A-Hammaliye ihalesine başvuracak kişilerden 5.000,00-TL (Beşbin TL) nakit geçici teminat alınacaktır.İhaleyi kazanan kişilerden ise ayrıca 15.000,00-TL'lik (Onbeşbin TL) banka teminat mektubu,devlet tahvili,çek,nakit veya senet olarak kesin teminat alınacak ve vergi ile SGK mükellefiyeti şartı aranacaktır.
(İhaleyi kazanamayanların geçici teminatı ihale sonunda kendilerine iade edilir)

B-Hammaliye ihalesi ile ilgili ilanın bölgemiz yerel gazetelerinden Ayyıldız Gazetesinde 03/07/2018 tarihinde ilan ettirilmesine,

C-Hammaliye ihalesi ile ilgili son teklif alma süresinin 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 11.00'da sona ermesine,

D-Hammaliye ihalesi ile ilgili teklif mektuplarının 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00'da Kooperatifimiz hizmet binasında yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

E-Kooperatifimizn 2886 Sayılı İhale Kanununa tabi olmadığının,ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği bedelle vermekte serbest olduğunun ilanda belirtilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.